Vastuullisuuspolitiikka

Helmet Capital Oy Ab suunnittelee ja toteuttaa suomalaisten pk-yritysten rahoitus- ja omistusjärjestelyjä, joiden tarkoituksena on yrityksen investointikyvyn, kasvun ja kehityksen edellytysten vahvistaminen. Tämä lisäksi Helmet osallistuu aktiivisesti omistajaohjaukseen yrityksen ja yrittäjien tukena.

Helmet Capital Oy Ab – Vastuullisen sijoittamisen toimintaperiaatteet

Vastuullisen sijoittamisen lähtökohtana on jo sijoitusta valmisteltaessa sekä omistuksen aikana toimia sidosryhmien etujen mukaisesti. Näihin etuihin sisältyvät sekä yhtiön arvon kasvattaminen, että kestävyystekijöiden (ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan vaikuttavien asioiden) edistäminen, jotka eivät ole keskenään ristiriidassa ja tuovat synergiaa.

Sijoituskohteiksi valikoidaan yrityksiä, jotka jo noudattavat liiketoiminnassaan kestävää kehitystä ja järjestelmällisesti edistävät näiden tavoitteiden toteutumista, tai joilla on olemassa edellytykset kehittyä tälle tasolle.

Helmet pyrkii noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN PRI) ja huomioi ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan vaikuttavat asiat osana sijoitustoimintaa. Helmet Capital Oy Ab on myös Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) varsinainen jäsen ja noudattaa toiminnassaan sen sääntöjä ja suosituksia.

Helmetin hallitus hyväksyy sijoitustoimintaa ohjaavat vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja seuraa näiden toteutumista ajantasaisesti.

Kestävyysriskien huomioiminen sijoituksissamme

Helmetin lähtökohta vastuullisessa sijoittamisessa on kestävän kehityksen sisällyttäminen sijoituskohteen liiketoimintaan ja sen edelleen kehittäminen aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen kautta.

Suomalaisen pk-yrityksen perusarvoihin ja toimintaan kuuluvat pääsääntöisesti aiheuttamansa ympäristökuorman vähentäminen sekä sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan kehittäminen. Helmet karsii potentiaalisista sijoituskohteistaan kestävän kehityksen kriteerein yritykset, joiden liiketoiminnan luonne tai arvomaailma ei huomioi kestävyysriskejä toiminnassaan.

Sijoituskohteiksi valikoidaan yrityksiä, joilla on edellytykset omistusaikana kehittyä vastuullisesti johdetuksi toimijaksi, jonka tuotteet ja/tai palvelut on tuotettu kestävästi tai joka tarjoaa niitä alan muita toimijoita kestävämmällä tavalla. Helmetin sijoituskohteina ovat pääsääntöisesti teollisuuden-, kaupan- ja palvelualojen yritykset.

Helmet ei sijoita kohteisiin, joiden toiminnassa ei ole edellytyksiä toimia vastuullisesti, jotka tietoisesti rikkovat kestävän kehityksen perusperiaatteita tai eivät ole valmiita hyväksymään vastuullisen toiminnan omaksumista ja kehittämistä osana sijoitusstrategiaa.

Sijoitushetkellä Helmet rantauttaa kohdeyhtiöön jo aiemmin yhdessä johdon kanssa rakennetun kasvustrategian, aloittaa hallitustyöskentelyn, tukee johtoryhmätyöskentelyn rakentumista ja käynnistää raportoinnin syventämisen siten, että yhtiön kehitys ja edistysaskeleet ovat läpinäkyvästi seurattavissa ja kytkettävissä johdon ja koko henkilöstön palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmään.

Näiden ensimmäisten vaiheiden jälkeen hyvä hallintotapa sisällytetään luontaiseksi osaksi yhtiön jatkuvaa kehittämistä. Helmet pyrkii seuraamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen linjauksia (Hallinnointikoodi Corporate Governance 2020, 19.9.2019) listaamattomaan pk-yritykseen soveltuvin osin.

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen

Helmet osallistuu omistajuuden kautta aktiivisesti kohdeyhtiöidensä toimintaan. Tällöin saadaan mahdollisuus edistää liiketoimintaa vahvistavaa vastuullisuutta ja tunnistaa riskitekijät yritysjohdon kanssa tapahtuvan välittömän vuoropuhelun ja tuen, esimerkiksi hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn, liiketoiminnan suunnitelmallisuuden, mittausten (energiankulutus, jätemäärät, CO2-päästöt) sekä työympäristön parantamisen (ergonomia, valaistus, ilmanlaatu, tyky- ohjelmat ja arvot) kautta.

Kohdeyhtiön nykytilanne ja sen kehittämisen edellytykset kartoitetaan osana sijoitusta edeltävää analysointivaihetta; due diligence-tarkastusta ja liiketoimintasuunnitelman laatimista. Prosessissa on mukana tiimi, joka sijoituksen toteutuessa on vastuussa sijoituksesta, sen omistajaohjauksesta ja hallitustyöskentelystä sijoituksen koko elinkaaren ajan. Sijoitusvaiheessa vastuu kestävyysriskin hallinnasta siirtyy kohdeyhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Kohdeyhtiöiden säännöllisessä seurannassa ovat mm. sairauspoissaolot, onnettomuustilastot, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyysmittaukset, jotka kaikki mittaavat yrityksen sosiaalisen vastuullisuuden kehitystä.

Helmet edellyttää kohdeyhtiöiltään avointa ja säännöllistä raportointia toiminnastaan, tuoden esille liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä ja yhteiskunnallisesti tärkeitä kestävyystekijöitä. Omistusaikana kestävyystekijät ja niiden riskit otetaan huomioon kohdeyhtiön johdon ja hallituksen kanssa. Tarvittaessa laaditaan kehityssuunnitelma, jonka seuranta nostetaan hallituksen agendalle. Lähtökohtana on, että kohdeyhtiön henkilöstö sitoutetaan vastuulliseen toimintaan osana normaalia tehtäväkenttää ja työympäristöä.

Helmet huolehtii asiantasaisen lainsäädännön noudattamisesta ja raportoi kohdeyhtiöistä sijoittajille kvartaaleittain.