Vastuullisuus

Kestävää talouskasvua sukupolvelta toiselle.
Tämä on vastuullisuuslupauksemme, jonka
eteen sitoudumme tekemään päivittäin työtä.

Helmet Capitalin rooli

Me Helmet Capitalilla mahdollistamme valikoitujen suomalaisten pk-yritysten kasvun tekemällä enemmistösijoituksia jo paikkansa vakiinnuttaneihin yhtiöihin, joilla on osaava johto ja uskottava kasvusuunnitelma.

Vuonna 1998 perustettu Helmet on Suomen ensimmäisiä yksityisiä pääomasijoittajia. Vastuullisuus on kulkenut yrityksemme toiminnassa läpi historian. Tehtävämme on auttaa ja tukea salkkuyhtiöitämme vastuullisuuskysymyksissä ja vastuullisen toiminnan kehittämisessä.

Yhtiömme omistavat neljä partneriamme. Helmet on ollut aktiivinen ja menestyksekäs sijoitustoiminnassaan. Tehtyjä sijoituksia on yhteensä 58, joista 47:stä on irtauduttu. Salkussa on aktiivisena tällä hetkellä 11 yhtiötä.

Vastuullisuuden periaatteet

Koska olemme pääomasijoitusyhtiö, suurin osa vaikutuksistamme toteutuu sijoituskohteidemme kautta. Vastuullisen sijoittamisen periaatteena on toimia sidosryhmiemme etujen mukaisesti sekä sijoituksia tehdessämme että omistuksen aikana. Tavoitteenamme on sekä kasvattaa yhtiöiden arvoa että edistää kestävyystekijöitä (ESG -tekijöitä). Kasvu ja kestävyys eivät ole ristiriidassa, vaan ne tuovat synergiaa ja parempaa tuottoa.

Roolimme aktiivisena enemmistöomistajana on vaikuttavuutemme perusta. Voimme ohjata kohdeyritysten liiketoimintaa vastaamaan entistä paremmin globaaleihin ja paikallisiin kestävyyshaasteisiin. Teemme aktiivisia päätöksiä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme sitoutuneet noudattamaan hyvää hallintotapaa ja rakentamaan kestävää talouskasvua.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Keskitymme vastuullisuusperiaatteisiin, joiden vaikutukset ovat merkittävimmät liiketoimintamme näkökulmasta. Johdamme kestävyyshaasteita suunnitelmallisesti ja integroimme vastuullisuuden osaksi kohdeyhtiöidemme liiketoimintastrategioita. Luotettava ja dataperusteinen vastuullisuusraportointi on olennainen osa toimintaamme. Vahvistamme sekä omaa että kohdeyhtiöidemme raportointikykyä vastataksemme muuttuviin tarpeisiin.

Helmet Capital kannattaa kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet Agenda 2030 -toimenpideohjelmaan ja sen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals), joiden tarkoituksena on ohjata valtioiden ja yritysten toimintaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Liiketoiminnassamme voimme erityisesti vaikuttaa kuuteen tavoitteeseen.

Kuva Helmetin kestävän talouskasvun periaatteista

Kotimaista talouskasvua

Autamme kohdeyhtiöitämme tuottamaan vastuullisesti menestynyttä liiketoimintaa.
Annamme kohdeyrityksiin osaamista liiketoiminnan kasvattamiseksi ja autamme sukupolven vaihdoksissa.

Tuemme kiertotaloutta ja kestävää kehitystä edistäviä innovaatioita, jotka luovat uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Kuva sosiaalisen vastuun tavoitteista

Ihminen ihmiselle

Vaalimme luottamusta ja ihmisläheistä toimintakulttuuria tukeaksemme oman henkilöstömme hyvinvointia. Luomme luottamuksellisia ja pitkäaikaisia yhteistyösuhteita sijoittajien ja kohdeyhtiöidemme kanssa. 

Tunnistamme myös välilliset vaikutuksemme ihmisiin ja haluamme, että kohdeyhtiöidemme menestys luo mahdollisimman monta hyvää työpaikkaa.
Luomme linkkejä osaamisen yhdistämiseksi yritysyhteistyön avulla.

Kuvan ympäristövastuuteemoistamme

Yhteinen ympäristömme

Kiinnitämme huomiota yritystoiminnan ilmastovaikutuksiin ja tuemme valintoja, jotka minimoivat negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tarkastelemme ympäristövaikutuksia yritysten koko arvoketjuissa.

Edistämme ympäristöteknologioiden kehitystä ja käyttöä, jolloin voimme myös edesauttaa liiketoiminnallamme positiivista vaikutusta ympäristöön.

Näin luomme vastuullisuudella arvoa sijoituskohteille

Edellytämme kohdeyhtiöidemme toimivan vastuullisesti. Toimimme aktiivisina enemmistöomistajina salkkuyhtiöissä, mikä antaa meille vahvan aseman vaikuttaa suoraan sijoituskohteidemme vastuullisuustyöhön ja sen johtamiseen. Sijoituskohteemme ovat suomalaisia pk-yrityksiä, joilla on erilaiset lähtökohdat ja resurssit vastuullisuustyön kehittämiseen.

Vastuullisuusvaatimusten kasvaessa haluamme myös itse sitoutua oppimaan lisää vastuullisuudesta. Näin voimme antaa entistä parempaa lisäarvoa sijoitusyhtiöidemme hallitustyöskentelyssä.Tutustu sijoituskohteisiimme

Olemme historiamme aikana sijoittaneet kohdeyrityksiimme yli 280 miljoonaa euroa. Sijoituskohteita on tänä aikana ollut 58, joista 11 on tällä hetkellä aktiivisia. Sijoitusten keskimääräinen arvonnousu on tällä hetkellä 18 %.

Omistuksemme aikana kohdeyritysten liikevaihdot ovat nousseet merkittävästi. Tämä yhdistettynä kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen on tuottanut hyvän arvonnousun niin sijoittajille, yrittäjille kuin myös yrityksen johdolle.